• Drážní právo – dopravci (provozovatelé drážní dopravy), zejména:
  • Zajišťování licencí, osvědčení provozovatelů drážní dopravy
  • Smlouvy o provozování drážní dopravy, přístup na infrastrukturu a k zařízením služeb
  • Zastupování před Drážním úřadem a Drážní inspekcí
  • Právní servis při schvalování vozidel
  • Smlouvy o výrobě, nájmu, leasingu, koupi, rekonstrukcích a údržbě vozidel
  • Zastupování před regulačním úřadem
  • Zastupování v případě mimořádných událostí
  • Pracovní smlouvy s výkonným drážním personálem
  • Vlečkové smlouvy
  • Tarifní smlouvy
  • smlouvy v železniční dopravě (COTIF + přípojky, VSP/AVV)
 • Právní servis pro správce infrastruktury (provozovatele dráhy), zejména:
  • Legislativní otázky a compliance
  • řešení otázek s přidělováním kapacity
  • drážní energetika
  • stavební právo železniční
 • Ostatní druhy dopravy - příprava či revize veškerých smluvních typů, zejména:
  • smlouvy o skladování
  • smlouvy o přepravě věci včetně mezinárodní silniční dopravy (CMR)
  • smlouvy zasilatelské
  • smlouvy o zastupování v celním řízení, a to přímé i nepřímé
  • smlouvy komisionářské/mandátní
 • Sjednávání a realizace zajišťovacích instrumentů, zástavní a zadržovací právo a další
 • Zajišťování příslušných živnostenských listů a koncesí a následný právní servis vůči orgánům veřejné správy.
 • Letecké právo
 • Právo EU
  • Oblast právní úpravy jednotného trhu EU
  • Hospodářská soutěž
  • Veřejné podpory
  • Antidumping
  • Právní regulace finančních služeb
  • Regulace elektronických komunikací
  • Regulace životního prostředí
  • Regulace mezinárodního obchodu
  • Regulace ochrany spotřebitele
  • Harmonizace českého práva s právem Evropské unie
  • Poradenství pro využívání finančních zdrojů z fondů EU a přípravu žádostí o poskytnutí těchto zdrojů
 • Mezinárodní právo veřejné
  • Studie a právní posudky pro vládu a ministerstva a další orgány státní správy, veřejné správy a samoprávy
  • Naše advokátní kancelář se na slovenské straně podílela na přípravě materiálů pro Mezinárodní soudní dvůr v Haagu ve sporu o projekt Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros.
 • Finanční právo a bankovnictví
  • Právo cenných papírů a derivátů
  • Bankovní právo
  • Burzovní právo
  • Právo kolektivního investování
 • Právo hospodářské soutěže
  • ochrana před kartely
  • ochrana před zneužitím dominantního postavení
  • právní poradenství v otázkách povolování spojování soutěžitelů
  • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Komisí EU
 • Nekalá soutěž
  • ochrana před nekalosoutěžním jednáním
  • zastupování před soudy v nekalosoutěžních sporech
 • Právo k průmyslovému a duševnímu vlastnictví
  • Přihlašování ochranných známek, užitných vzorů a dalších předmětů ochrany
  • Autorské právo, software a IT právo
  • Architektonické právo
  • Licenční smlouvy, posudky, rozbory
  • Právní ochrana databází
  • Zastupování v soudních sporech v oboru práva duševního vlastnictví
 • Právo informačních technologií
  • Právní otázky týkající se internetu a internetových domén
  • Příprava smluv a poradenství v oblasti informačních technologií
  • Zastupování v soudních sporech v oboru informačních technologií
 • Ochrana osobních údajů
  • Smlouvy o zpracování osobních údajů:
   • interní směrnice správců a zpracovatelů osobních údajů
   • návrhy a řešení komplexní právní dokumentace při ochraně a zpracování osobních údajů
   • rozbory a posudky
   • zastupování ve správním řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů
 • Právo v oblasti nemovitostí
  • Smlouvy o převodu nemovitostí
  • Zástavy
  • Nájemní smlouvy a smlouvy o nájmu nebytových prostor i celých souborů nemovitostí
  • Smlouvy o dílo
  • Smlouvy o výstavbě
  • Developerské smlouvy a projekty
  • Financování a pojištění nemovitostí
  • Due diligence nemovitostí
  • Zastupování ve stavebním řízení
 • Greenfield/Brownfield Investment - Investice na zelené louce/ v brownfieldech
  • Poradenství při zřízení společnosti, jež je nositelem investice
  • Obstarávání korporátních náležitostí pro úvodní fázi investice, při ověření územně právní regulace a právního statusu nemovitostí, akvizice pozemků, výstavbě výrobních závodů, financování investice a při vytvoření právního rámce pro vztahy společnosti a jejich zaměstnanců a manažerů
 • Právo v oblasti neziskového sektoru
  • Zřizování nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností, spolků a dalších subjektů neziskového sektoru
  • Optimalizace vazeb mezi podnikáním a výhodami neziskového sektoru
  • Zpracování vnitřních dokumentů pro subjekty v neziskovém sektoru
 • Korporátní právo
  • Zakládání a registrace společností
  • Veškerá agenda obchodního rejstříku
  • Fúze a akvizice
  • Joint-ventures a akcionářské dohody
  • Restrukturalizace podnikatelských seskupení
  • Změny základního kapitálu
  • Privatizace
  • Právní aspekty správy společností (corporate governance) a odpovědnosti členů orgánů společnosti
  • Příprava a organizace valných hromad
  • Due diligence
  • Běžná agenda obchodních společností
 • Právní due diligence
  • Komplexní právní due diligence pro české i mezinárodní strategické i finanční investory při transakcích typu spojení a rozdělení podniků, koupě movitých či nemovitých aktiv nebo pohledávek anebo financování rozsáhlých investičních akcí.
  • Specializovaná právní šetření zaměřená na klientem vymezené právní oblasti, jako je například právní úprava postavení a fungování obchodních společností a jejich managementu, bankovní a jiné finanční transakce, právní vztahy k nemovitostem, právní úprava zaměstnaneckých vztahů či ochrana osobních údajů.
  • Komplexní právní zajištění a celková koordinace při realizaci jednotlivých projektů včetně úzké spolupráce s daňovými, finančními a účetními poradci nebo pracovníky auditu anebo forenzního auditu.
 • Řízení právních rizik
  • Zpracování právní due diligence
  • Provedení právního auditu ve společnosti
  • Právní prevence
 • Outsourcing právních služeb
  • Zajištění komplexního nebo částečného právního servisu, v dohodnutých časových frekvencích též přímo v sídle klienta
 • Účast v dozorčích radách
  • Zastupování zájmů klienta v dozorčích orgánech společností – dohled na soulad podnikání s právními předpisy, compliance, corporate governance atd.
 • Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (human resources)
  • Komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
  • Postavení, odpovědnost a odměňování pracovních, zejména manažerských pozic, včetně daňových konsekvencí
 • Revize a tvorba pojistných podmínek životního i neživotního pojištění
 • Pojistné smlouvy
 • Zajistné smlouvy
 • Posudky, rozbory, legislativní práce
 • Převody pojistného kmene
 • Řešení pojistných událostí
 • In-house právní služby
 • Komplexní právní servis pro pojišťovací zprostředkovatele a makléře
 • Zastupování před soudy
 • Zastupování ve správních, sankčních a licenčních řízeních před ČNB
 • Rodinné právo a dědictví
  • Předmanželské smlouvy
  • Majetková vypořádání manželů
  • Rozvodová řízení
  • Poradenství při tvorbě obsahu závětí a uspořádání rodinných majetkových záležitostí
  • Zastupování dědiců v dědickém řízení
 • Insolvenční a konkurzní právo
  • Zastupování věřitelů v insolvenčních a konkurzních řízeních, poradenství pro insolvenční správce (správce konkurzní podstaty)
 • Řešení sporů
  • Ve všech oborech hmotného práva, na které se specializujeme, rovněž procesně zastupujeme naše klienty:
   • před českými soudy obecného soudnictví všech stupňů
   • před Ústavním soudem
   • soudy Evropské Unie
   • rozhodčími soudy českými i zahraničními
   • správními a regulatorními úřady
 • Správní právo
  • Zastupování ve všech druzích správních řízení, zejména pak:
  • Ve stavebních řízeních
  • V celních řízeních
  • V řízeních před orgány dozoru nad kapitálovým trhem
  • V řízeních před regulátorem pojišťovacího trhu
  • V řízeních před Úřadem na ochranu osobních údajů
  • V řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • V řízeních před Drážním úřadem a Drážní inspekcí
  • V řízeních před ČIŽP a OOP
 • Daňové právo
  • Soudní a správní žaloby proti rozhodnutím finančních orgánů
  • Daňové poradenství ve spolupráci se zkušenými daňovými poradci
 • Telekomunikace
  • Telekomunikační smlouvy a zastupování ve správním a licenčním řízení před Českým telekomunikačním úřadem.
  • Poradenství v oblasti telekomunikačního práva, zpracování interních korporátních předpisů.
 • Trestní právo
  • Komplexní obhajoba fyzických osob, zejména v oblasti hospodářských a majetkových trestných činů
  • Komplexní obhajoba právnických osob, zejména v oblasti hospodářských a majetkových trestných činů
  • Právní poradenství právnickým osobám při tvorbě systémů prevence kriminality
  • Právní poradenství při tvorbě interních směrnic pro prevenci kriminality
 • Právní poradenství při nabídkových řízeních
 • Zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • Rozbory, posudky
 • Legislativní práce
 • Zdravotnictví
  • Zastupování v řízeních vedených u Ministerstva zdravotnictví ve věci výše úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění
  • Zastupování ve věci registrace léčivých přípravků.
  • Právních analýzy týkající se aplikace relevantních národních i komunitárních předpisů

VKS Legal advokátní kancelář, s. r. o.

sídlo: Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČ: 05085624, záp v OR u Městského soudu v Praze: C257974

tel.: +420 224 947 158

office@akvks.cz

Kde a jak nás najdete

V kancelářích Revoluční 724/7, 6. patro. Najít na mapě

 • Automobilem: zaparkovat je možno v podzemních garážích obchodních domů Kotva nebo Palladium
 • Vlakem: do železniční stanice Praha – hl. n. nebo Praha – Masarykovo nádraží
 • Metrem: trasa B, stanice Náměstí republiky
 • Tramvají: zastávky Náměstí republiky nebo Dlouhá třída

Copyright © 2016 VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.