Mgr. Tomáš Bohdal

Mgr. Tomáš Bohdal

Spolupracující advokát, zapsán u České advokátní komory pod reg. č. 13519.

Narodil se v roce 1982. V roce 2008 dokončil Západočeskou univerzitu v Plzni. Od roku 2007 až 2011 pracoval ve VKŠ postupně jako student a koncipient. Advokátem kanceláře VKŠ byl v letech 2011 až 2016. Od roku 2016 je advokátem VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

Specializuje se na obchodní a korporátní právo, správní právo a právo veřejných zakázek.

Jazyk: angličtina
E-mail: bohdal@akvks.cz


JUDr. Petra Buzková

JUDr. Petra Buzková

Společník advokátní kanceláře, advokátka, zapsána u České advokátní komory pod reg. č. 11271

Narodila se v roce 1965 v Praze. Po ukončení studia na gymnáziu Jana Keplera v Praze nastoupila na studium právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila absolutoriem v roce 1989; ve stejném roce složila státní rigorózní zkoušku a získala titul JUDr.

V letech 1992–1999 pracovala jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři JUDr. Ladislava Poláka.

V letech 1992–1996 byla poslankyní České národní rady/Poslanecké sněmovny Parlamentu. V roce 1996 byla zvolena 1. místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu, tuto funkci vykonávala do roku 2002.

Od roku 2002 do roku 2006 byla ministryní školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

2006 – 2016 byla partnerem advokátní kanceláře Vyroubal Krajhanzl Školout & spol. Od 2016 je zakládajícím společníkem VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

V současnosti je JUDr. Buzková členkou rozkladové komise při Úřadu pro hospodářskou soutěž v Brně.

Specializuje se na obchodní a finanční právo, právo soutěžní a právo veřejných zakázek.

Jazyk: angličtina, ruština
E-mail: buzkova@akvks.cz


JUDr. Robert Falbr

JUDr. Robert Falbr

Spolupracující advokát, zapsán u České advokátní komory pod reg. č. 11907.

Narodil se v roce 1978 v Praze. V roce 2002 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2009 na téže fakultě složil rigorózní zkoušku.

Během studia a krátce po něm pracoval v advokátní kanceláři JUDr. Jany Bartuškové. V letech 2004–2007 vykonával koncipientskou praxi v Advokátní kanceláři Stránský & partneři. Od roku 2008 do roku 2016 působil jako spolupracující advokát v kanceláři VKŠ. Od roku 2016 je spolupracujícím advokátem VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

Specializuje se vedle generální praxe v oboru občanského a obchodního práva na poskytování právních služeb ve správních řízeních, správním soudnictví a v trestních věcech.

Jazyk: angličtina
E-mail: falbr@akvks.cz


JUDr. Danka Filasová

JUDr. Danka Filasová

Spolupracující advokátka, zapsána u České advokátní komory pod reg. č. 8907.

Narodila se v roce 1960 v Trenčíně. Právnickou fakultu Univerzity Komenského Bratislavě absolvovala v roce 1984. Rigorózní zkoušky složila v roce 1987 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V letech 1991–1992 pracovala v newyorské advokátní kanceláři Hamburger Weinschenk Molnár & Bush. Koncipientskou praxi vykonávala v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Advokátkou kanceláře VKŠ byla od roku 2001 do roku 2016. Od roku 2016 je advokátem VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

Specializuje se na právo obchodní, občanské a pojišťovací právo a rovněž právo rodinné.

JUDr. Danka Filasová je rovněž mediátorkou zapsanou u Ministerstva spravedlnosti podle zák. č. 202/2012 Sb. o mediaci a o změně některých zákonů se zaměřením na mimosoudní řešení občanských, obchodních a pracovních sporů, sporů s veřejným prvkem a spotřebitelských sporů. Mediaci je oprávněna poskytovat v českém a anglickém jazyce.

Jazyk: angličtina
E-mail: filasova@akvks.cz


JUDr. Ing. Ivan Fritz

JUDr. Ing. Ivan Fritz

Spolupracující advokát, zapsán u České advokátní komory pod reg. č. 14714.

Narodil se v roce 1977 v Mostě. Absolvoval VŠE a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Pět let pracoval v divizi finančních služeb ve společnosti Siemens. Advokátní praxi vykonával postupně v Gleiss Lutz v.o.s.; e/n/w/c Natlacen Walderdorff Cancola a v advokátní kanceláři VKŠ, kde od roku 2013 do roku 2016 působil jako spolupracující advokát. Od roku 2016 je advokátem VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

Specializuje se na občanské, korporátní a insolvenční právo.

Jazyk: angličtina, němčina
E-mail: fritz@akvks.cz


Mgr. Zuzana Frolíková

Mgr. Zuzana Frolíková

Spolupracující advokátka, zapsána u České advokátní komory pod reg. č. 12832.

Narodila se v roce 1979 v Praze. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvovala v roce 2005. Od roku 1998 působila v kanceláři na pozici student – právní asistent. Advokátní koncipientkou kanceláře od roku 2005. Spolupracující advokátkou VKŠ byla od roku 2010 do roku 2016. Od roku 2016 je advokátkou VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

Specializuje se na obchodní právo, korporátní, občanské právo, právo v oblasti nemovitostí a pracovní právo.

Jazyk: angličtina
E-mail: frolikova@akvks.cz


zastupny

JUDr. Jana Jindrová, MBA

Spolupracující advokátka, zapsána u České advokátní komory pod reg. č. 13024.

Narodila se v roce 1978 v Praze. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvovala v roce 2003. V letech 2004 – 2007 právnička v mezinárodní společnosti. Advokátní koncipientkou kanceláře v letech 2007 – 2009. Spolupracující advokátkou VKŠ byla od roku 2010 do roku 2016. Od roku 2016 je advokátkou VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

Specializuje se na právo občanské, obchodní, pracovní a vymáhání pohledávek.

Jazyk: angličtina
E-mail: jindrova@akvks.cz


Mgr. Sabina Jiráňová

Mgr. Sabina Jiráňová

Narodila se v Ostravě v roce 1990. Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně dokončila v roce 2014.

Během studia od roku 2011 do roku 2014 spolupracovala jako student s Havel, Holásek & Partners s.r.o. advokátní kancelář a následně se Zachveja & partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Od roku 2014 působila jako advokátní koncipientka ve VKŠ a následně od roku 2016 je advokátní koncipientkou ve VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o. Od roku 2018 je advokátkou VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

Specializuje se zejména na obchodní závazkové právní vztahy, na právo autorské, spolkové a na vymáhání pohledávek.

Jazyk: angličtina, francouzština
E-mail: jiranova@akvks.cz


zastupny

JUDr. Alena Kojzarová

Spolupracující advokátka, zapsána u České advokátní komory pod reg. č. 12947.

Narodila se v roce 1982 v Praze. V roce 2006 dokončila Západočeskou univerzitu v Plzni. Rigorózní zkoušku složila v roce 2007. Od absolvování university až do roku 2007 pracovala jako koncipient v AK Sodomka Souček Jindra Mokrý a partneři. Od roku 2007 působila ve VKŠ. Advokátem v kanceláři VKŠ byla od roku 2009 do roku 2016. Od roku 2016 je advokátkou VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

Její specializace je právo trestní, obchodní právo, občanské právo, zejména autorské právo, pojistné právo a pracovní právo.

Jazyky: angličtina, francouzština
E-mail: kojzarova@akvks.cz


JUDr. Luděk Krajhanzl

JUDr. Luděk Krajhanzl

Společník advokátní kanceláře, advokát, zapsán u České advokátní komory pod reg. č. 7543.

Narodil se v roce 1954 v Praze. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1978. Akademický titul doktora práv získal na této fakultě v r. 1980. V letech 1978 až 1992 činný v československé diplomatické službě Ministerstva zahraničí jako mezinárodní právník a kariérní diplomat.

V roce 1991 absolvoval kurz mezinárodního práva na univerzitě v Soluni.

Od r. 1993 partnerem komerčně-právní kanceláře interLEX, a. s., která byla v r. 1996 transformována do advokátní kanceláře VKŠ.

Společníkem ve VKŠ 1996 – 2016. Od roku 2016 je zakládajícím společníkem VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

Specializuje se na obchodní právo, a to zejména fúze, akvizice a přeměny společností, pojišťovací právo, občanské právo, právo v oblasti nemovitostí, mezinárodní právo a právo kapitálového trhu.

Jazyky: angličtina, ruština
E-mail: krajhanzl@akvks.cz


JUDr. Václav Levička

JUDr. Václav Levička

Spolupracující advokát, zapsán u České advokátní komory pod reg.č. 2451.

Narozen 1954 v Domažlicích. Právnickou fakultu University Karlovy v Praze ukončil v roce 1978, rigorózní zkoušku složil v roce 1980.

V letech 1978 až 1990 podnikovým právníkem, od roku 1990 do 1994 komerční právník, od roku 1994 advokát.

Specializuje se na obchodní, občanské a pracovní právo a na právní vztahy k nemovitostem.

Jazyk: angličtina
E-mail: levicka@akvks.cz


Mgr. Jana Moosler, LL.M.

Mgr. Jana Moosler, LL.M.

Spolupracující advokátka, zapsána u České advokátní komory pod reg. č. 17 001

Narodila se v roce 1986 v Havlíčkově Brodě. Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni absolvovala v roce 2012. Titul LL.M. v oblasti duševního vlastnictví získala v roce 2013 na Technické univerzitě v Drážďanech. Advokátní koncipientkou kanceláře byla od roku 2013. Spolupracující advokátkou VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o je od roku 2016.

Specializuje se na občanské a obchodní právo, trestní právo, právo ochrany osobních údajů a právo duševního vlastnictví, zejména na právo autorské.

Jazyk: němčina, angličtina
E-mail: wroblova@akvks.cz


Mgr. Tomáš Nikš

Mgr. Tomáš Nikš

Spolupracující advokát zapsán u České advokátní komory pod reg. č. 15766

Narodil se v Pardubicích roce 1986. Právnickou fakultu University Karlovy v Praze dokončil v roce 2011.

Již během studia spolupracoval s VKŠ, později zde také vykonával svou koncipientskou praxi. Advokátem kanceláře VKŠ byl v letech 2014 až 2016. Od roku 2016 je advokátem VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

Specializuje se na závazkové a korporátní právo, právo veřejných zakázek a problematiku hospodářských trestných činů a trestní obhajobu právnických osob.

Jazyk: angličtina
E-mail: niks@akvks.cz


JUDr. Ing. Václav Školout

JUDr. Ing. Václav Školout

Of Counsel kanceláře, advokát, zapsán u České advokátní komory pod reg. č. 4784.

Narodil se v roce 1953 ve Zlíně. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1981, Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze absolvoval v roce 1978.

V letech 1994 až 1997 absolvoval stáže a semináře na Newyorském finančním institutu, na Tokijské burze cenných papírů a na Mezinárodním institutu SEC ve Washingtonu.

V letech 1978–1992 činný v československé diplomatické službě Ministerstva zahraničí jako právník a kariérní diplomat, v letech 1990–1992 jako velvyslanec.

Od roku 1992 do roku 1997 byl zástupcem generálního tajemníka Burzy cenných papírů Praha, a. s. V kanceláři VKŠ od roku 1997, partnerem od roku 1999 do roku 2016.

Od roku 2016 je Of Counsel ve VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

V současnosti je též rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a od roku 2001 odborným asistentem na katedře finančního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Je členem rozkladové komise ČNB.

Specializuje se na obchodní, finanční, bankovní a správní právo, právo cenných papírů, telekomunikační právo, právo nemovitostí, trestní právo a mezinárodní právo.

Jazyky: angličtina, ruština, francouzština
E-mail: skolout@akvks.cz


Mgr. Veronika Štěpánková

Mgr. Veronika Štěpánková

Spolupracující advokátka, zapsána u České advokátní komory pod reg. č. 16555.

Narodila se v roce 1984 v Plzni. Po ukončení studia na sportovním gymnáziu v Plzni nastoupila na studium filosofické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni, kterou ukončila v roce 2007. V témže roce nastoupila na studium právnické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni, kterou ukončila v roce 2012.

Advokátní praxi vykonávala v advokátní kanceláři Vyroubal Krajhanzl Školout & spol. Zde od roku 2015 působila jako spolupracující advokátka. Od roku 2016 je advokátkou VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

Specializuje se na občanské, obchodní, správní a rodinné právo. Zejména pak na nekalosoutěžní jednání a zastupování klientů v řízení před soudy.

Jazyk: angličtina
E-mail: stepankova@akvks.cz


Mgr. Tomáš Tyll

Mgr. Tomáš Tyll

Společník advokátní kanceláře, advokát, zapsán u České advokátní komory pod reg. č. 10100.

Narodil se v roce 1970 v Brandýse nad Labem. V letech 1989-2004 studoval Filosofickou fakultu University Karlovy, obor bohemistika – historie. Právnickou fakultu University Karlovy absolvoval v roce 2000.

Koncipientem kanceláře v letech 2001 až 2003, advokátem ve VKŠ byl od roku 2004 a partnerem VKŠ od roku 2007 do roku 2016. Od roku 2016 je zakládajícím společníkem VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

V současnosti je Mgr. Tomáš Tyll členem rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže při Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně.

Specializuje se na právo drážní (železniční), pojišťovací, autorské a trestní obhajobu právnických osob v oblasti hospodářské a dopravní kriminality.

Jazyky: angličtina
E-mail: tyll@akvks.cz

VKS Legal advokátní kancelář, s. r. o.

sídlo: V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 05085624, záp v OR u Městského soudu v Praze: C257974

tel.: +420 224 947 158, fax: +420 224 946 566

office@akvks.cz

Kde a jak nás najdete

V kancelářích V Celnici 1040/5, 4. patro. Najít na mapě

  • Automobilem: po předchozí dohodě s naší recepcí je možno zaparkovat v našich podzemních garážích
  • Vlakem: do železniční stanice Praha – hl. n. nebo Praha – Masarykovo nádraží
  • Metrem: trasa B, stanice Náměstí republiky
  • Tramvají: zastávky Náměstí republiky nebo Masarykovo nádraží nebo Jindřišská
Copyright © 2016 VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.