• Railway Law - Carriers (Rail Transport Operators):
  • Provision of licenses, certification for rail transport operators
  • Contacts for the operation of rail transport, access to infrastructure and service facilities
  • Representation before the Railway Authority and the Railway Inspectorate
  • Legal services when approving vehicles
  • Contracts for the production, rental, leasing, purchase, reconstruction and maintenance of vehicles
  • Representation before the Regulatory Authority
  • Representation in case of emergency
  • Work contracts with executive rail staff
  • Sidings Contracts
  • Tariff contracts
  • Contracts for rail transport (COTIF + connections, VSP/AVV)
 • Legal Service for Infrastructure Managers (Track Operators):
  • Legislative issues and compliance
  • Addressing capacity allocation issues
  • Rail energy
  • Railway construction law
 • Other Modes of Transport - Preparation or Revision of all Contractual Types:
  • Storage contracts
  • Road transport contracts including International Road Transport (CMR)
  • Shipment contracts
  • Contracts for representation in customs procedures (both direct and indirect)
  • Contracts for commissions/mandates
 • Arrangement and implementation of reinsurance instruments, pledge and retention law and more
 • Ensure relevant trade certificates and concessions as well as subsequent legal services for interacting with public authorities
 • Aviation law
 • Právo EU
  • Oblast právní úpravy jednotného trhu EU
  • Hospodářská soutěž
  • Veřejné podpory
  • Antidumping
  • Právní regulace finančních služeb
  • Regulace elektronických komunikací
  • Regulace životního prostředí
  • Regulace mezinárodního obchodu
  • Regulace ochrany spotřebitele
  • Harmonizace českého práva s právem Evropské unie
  • Poradenství pro využívání finančních zdrojů z fondů EU a přípravu žádostí o poskytnutí těchto zdrojů
 • Mezinárodní právo veřejné
  • Studie a právní posudky pro vládu a ministerstva a další orgány státní správy, veřejné správy a samoprávy
  • Naše advokátní kancelář se na slovenské straně podílela na přípravě materiálů pro Mezinárodní soudní dvůr v Haagu ve sporu o projekt Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros.
 • Finanční právo a bankovnictví
  • Právo cenných papírů a derivátů
  • Bankovní právo
  • Burzovní právo
  • Právo kolektivního investování
 • Právo hospodářské soutěže
  • ochrana před kartely
  • ochrana před zneužitím dominantního postavení
  • právní poradenství v otázkách povolování spojování soutěžitelů
  • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Komisí EU
 • Nekalá soutěž
  • ochrana před nekalosoutěžním jednáním
  • zastupování před soudy v nekalosoutěžních sporech
 • Právo k průmyslovému a duševnímu vlastnictví
  • Přihlašování ochranných známek, užitných vzorů a dalších předmětů ochrany
  • Autorské právo, software a IT právo
  • Architektonické právo
  • Licenční smlouvy, posudky, rozbory
  • Právní ochrana databází
  • Zastupování v soudních sporech v oboru práva duševního vlastnictví
 • Právo informačních technologií
  • Právní otázky týkající se internetu a internetových domén
  • Příprava smluv a poradenství v oblasti informačních technologií
  • Zastupování v soudních sporech v oboru informačních technologií
 • Ochrana osobních údajů
  • Smlouvy o zpracování osobních údajů:
   • interní směrnice správců a zpracovatelů osobních údajů
   • návrhy a řešení komplexní právní dokumentace při ochraně a zpracování osobních údajů
   • rozbory a posudky
   • zastupování ve správním řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů
 • Právo v oblasti nemovitostí
  • Smlouvy o převodu nemovitostí
  • Zástavy
  • Nájemní smlouvy a smlouvy o nájmu nebytových prostor i celých souborů nemovitostí
  • Smlouvy o dílo
  • Smlouvy o výstavbě
  • Developerské smlouvy a projekty
  • Financování a pojištění nemovitostí
  • Due diligence nemovitostí
  • Zastupování ve stavebním řízení
 • Greenfield/Brownfield Investment - Investice na zelené louce/ v brownfieldech
  • Poradenství při zřízení společnosti, jež je nositelem investice
  • Obstarávání korporátních náležitostí pro úvodní fázi investice, při ověření územně právní regulace a právního statusu nemovitostí, akvizice pozemků, výstavbě výrobních závodů, financování investice a při vytvoření právního rámce pro vztahy společnosti a jejich zaměstnanců a manažerů
 • Právo v oblasti neziskového sektoru
  • Zřizování nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností, spolků a dalších subjektů neziskového sektoru
  • Optimalizace vazeb mezi podnikáním a výhodami neziskového sektoru
  • Zpracování vnitřních dokumentů pro subjekty v neziskovém sektoru
 • Korporátní právo
  • Zakládání a registrace společností
  • Veškerá agenda obchodního rejstříku
  • Fúze a akvizice
  • Joint-ventures a akcionářské dohody
  • Restrukturalizace podnikatelských seskupení
  • Změny základního kapitálu
  • Privatizace
  • Právní aspekty správy společností (corporate governance) a odpovědnosti členů orgánů společnosti
  • Příprava a organizace valných hromad
  • Due diligence
  • Běžná agenda obchodních společností
 • Právní due diligence
  • Komplexní právní due diligence pro české i mezinárodní strategické i finanční investory při transakcích typu spojení a rozdělení podniků, koupě movitých či nemovitých aktiv nebo pohledávek anebo financování rozsáhlých investičních akcí.
  • Specializovaná právní šetření zaměřená na klientem vymezené právní oblasti, jako je například právní úprava postavení a fungování obchodních společností a jejich managementu, bankovní a jiné finanční transakce, právní vztahy k nemovitostem, právní úprava zaměstnaneckých vztahů či ochrana osobních údajů.
  • Komplexní právní zajištění a celková koordinace při realizaci jednotlivých projektů včetně úzké spolupráce s daňovými, finančními a účetními poradci nebo pracovníky auditu anebo forenzního auditu.
 • Řízení právních rizik
  • Zpracování právní due diligence
  • Provedení právního auditu ve společnosti
  • Právní prevence
 • Outsourcing právních služeb
  • Zajištění komplexního nebo částečného právního servisu, v dohodnutých časových frekvencích též přímo v sídle klienta
 • Účast v dozorčích radách
  • Zastupování zájmů klienta v dozorčích orgánech společností – dohled na soulad podnikání s právními předpisy, compliance, corporate governance atd.
 • Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (human resources)
  • Komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
  • Postavení, odpovědnost a odměňování pracovních, zejména manažerských pozic, včetně daňových konsekvencí
 • Revize a tvorba pojistných podmínek životního i neživotního pojištění
 • Pojistné smlouvy
 • Zajistné smlouvy
 • Posudky, rozbory, legislativní práce
 • Převody pojistného kmene
 • Řešení pojistných událostí
 • In-house právní služby
 • Komplexní právní servis pro pojišťovací zprostředkovatele a makléře
 • Zastupování před soudy
 • Zastupování ve správních, sankčních a licenčních řízeních před ČNB
 • Rodinné právo a dědictví
  • Předmanželské smlouvy
  • Majetková vypořádání manželů
  • Rozvodová řízení
  • Poradenství při tvorbě obsahu závětí a uspořádání rodinných majetkových záležitostí
  • Zastupování dědiců v dědickém řízení
 • Insolvenční a konkurzní právo
  • Zastupování věřitelů v insolvenčních a konkurzních řízeních, poradenství pro insolvenční správce (správce konkurzní podstaty)
 • Řešení sporů
  • Ve všech oborech hmotného práva, na které se specializujeme, rovněž procesně zastupujeme naše klienty:
   • před českými soudy obecného soudnictví všech stupňů
   • před Ústavním soudem
   • soudy Evropské Unie
   • rozhodčími soudy českými i zahraničními
   • správními a regulatorními úřady
 • Správní právo
  • Zastupování ve všech druzích správních řízení, zejména pak:
  • Ve stavebních řízeních
  • V celních řízeních
  • V řízeních před orgány dozoru nad kapitálovým trhem
  • V řízeních před regulátorem pojišťovacího trhu
  • V řízeních před Úřadem na ochranu osobních údajů
  • V řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • V řízeních před Drážním úřadem a Drážní inspekcí
  • V řízeních před ČIŽP a OOP
 • Daňové právo
  • Soudní a správní žaloby proti rozhodnutím finančních orgánů
  • Daňové poradenství ve spolupráci se zkušenými daňovými poradci
 • Telekomunikace
  • Telekomunikační smlouvy a zastupování ve správním a licenčním řízení před Českým telekomunikačním úřadem.
  • Poradenství v oblasti telekomunikačního práva, zpracování interních korporátních předpisů.
 • Trestní právo
  • Komplexní obhajoba fyzických osob, zejména v oblasti hospodářských a majetkových trestných činů
  • Komplexní obhajoba právnických osob, zejména v oblasti hospodářských a majetkových trestných činů
  • Právní poradenství právnickým osobám při tvorbě systémů prevence kriminality
  • Právní poradenství při tvorbě interních směrnic pro prevenci kriminality
 • Právní poradenství při nabídkových řízeních
 • Zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • Rozbory, posudky
 • Legislativní práce
 • Zdravotnictví
  • Zastupování v řízeních vedených u Ministerstva zdravotnictví ve věci výše úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění
  • Zastupování ve věci registrace léčivých přípravků.
  • Právních analýzy týkající se aplikace relevantních národních i komunitárních předpisů

VKS Legal advokátní kancelář, s. r. o.

Seat: V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Id. No: 05085624, file: OR Městský soud v Praze: C257974

tel.: +420 224 947 158, fax: +420 224 946 566

office@akvks.cz

Where and how to find us

Our office is located at V Celnici Street, No 1040/5, 4. Floor Find it on the map

 • By Car: call our office for parking
 • By Train: Praha – hl. n. or Praha – Masarykovo nádraží railway stations
 • By Underground: B - line, Náměstí republiky station
 • By Tram: Náměstí republiky or Masarykovo nádraží or Jindřišská stops

Copyright © 2016 VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že naše advokátní kancelář VKS Legal Vám poskytuje i v této situaci všechny svoje služby bez omezení.

Pouze organizačně jsme ze zdravotně - preventivních důvodů přistoupili k tomu, že členové našeho právního týmu pracují z domova. Prosím, obracejte se na ně přímo e-mailem či telefonicky (na jejich mobilní telefon) bez omezení tak jako dosud.

Naše recepce stále přijímá od pondělí do čtvrtka veškeré zásilky od 10 do 14 hod., za příslušných protiepidemických opatření.

Centrální telefonní služba na pevné lince 224 947 158 a recepce jsou obsazeny od pondělka do čtvrtka od 10 do 14 hod. Mimo tuto dobu se prosím obracejte prosím přímo na jednotlivé právníky na jejich mobilní telefon nebo e-mail.

Ve věci právního poradenství jak běžného, tak vyvolaného nynější situací (pracovněprávní, nájemní atd. vztahy, náhrady škody, odpovědnost, lhůty) jsme Vám samozřejmě plně k dispozici.

Přejeme Vám všem hodně štěstí.

S díky za Vaši důvěru a s pozdravem

Vaše VKS Legal, advokátní kancelář s.r.o.